آزمایشگاه تجزیه آب، خاك، گیاه و كود رویانا به عنوان زیرمجموعه­ای از شركت ترنم سبز زاینده­رود در مردادماه 1390 تأسیس و در دیماه همان سال بطور رسمی و با مجوز سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طیعی استان اصفهان مورد بهره­برداری قرار گرفت. این آزمایشگاه در راستای ارتقای خدمات خود به مشتریان نائل به دریافت گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت كیفیت آزمایشگاه ISIRI-ISO/IEC 17025  از مركز ملی تأیید صلاحیت ایران و گواهینامه آنالیز كودهای شیمیایی و آلی از موسسه تحقیقات خاك و آب كشور گردید. به جرأت می­توان این مجموعه را برترین مجموعه آزمایشگاهی از نظر امكانات و كیفیت خدمات در زمینه كشاورزی در استان اصفهان دانست. عمده امكانات این آزمایشگاه عبارتند از:

 • دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer A800 مجهز به دو بخش شعله و كوره گرافیتی.

 • فلیم فتومتر 5 فیلتره.

 • اسپكتروفتومتر uv/vis.

 • هضم و تقطیر كلدال.

 • اولتراسانتریفیوژ.

 • شیكر ارلن بالن و لوله آزمایش.

 • ECمتر و pHمتر

 • این مركز با استفاده از مدرنترین دستگاه­های آزمایشگاهی و با بهره­گیری از پرسنلی مجرب و كارآزموده خدمات زیر را به متقاضیان ارائه می­نماید:

 • آنالیز كلیه پارامترهای مربوط به آب و خاك.

 • آنالیز برگ و اندام­های گیاهی.

 • ارائه توصیه كودی بر اساس آنالیزهای انجام شده.

 • آنالیز كودهای شیمیایی و آلی.

 • مشاوره در انتخاب كشت مناسب با توجه به شرایط آب و خاك.