علائم بیماری و خسارت:

جوش‌هایی با نقاط کوچک و قرمزرنگ که بعداً رنگ قهوه‌ای تیره به خود می‌گیرند در سطح تحتانی برگ‌ها دیده می‌شود.

با پیشرفت بیماری، ساقه و غلاف لوبیا نیز مورد حمله قرار می‌گیرد.

10 تا 15 روز پس از ظهور تاول‌ها، برگ‌ها زرد و سپس قهوه‌ای شده، می‌خشکند.

عامل بیماری و زیست‌شناسی:

عامل بیماری، قارچ Uromyces sp از رده بازیدیومایست‌هاست.

اسپورهای قارچ عامل بیماری، روی بقایای گیاه لوبیا در مزرعه زمستان‌گذرانی می‌کند و در بهار به وسیله باد منتقل می‌شوند و گیاهان را آلوده می‌کنند.

رطوبت زیاد و دمای 20 تا 24 درجه سانتی‌گراد از شرایط مطلوب برای شیوع این بیماری است.

کنترل:

از ارقام مقاوم لوبیا نسبت به زنگ استفاده کنید.

تناوب زراعی را رعایت نمایید.

گیاهان آلوده را از مزرعه حذف کنید.

برای جلوگیری از انتشار بیماری در مزرعه، می‌توانید از سموم قارچ‌کش، طبق دستور گیاه‌پزشک استفاده کنید.

منبع:

کتاب تولید و پرورش سبزی،شاخه کاردانش، رشته باغبانی، صفحه 367