علائم بیماری و خسارت:

روی برگ‌های میزبان لکه‌های پریده رنگی را مشاهده می‌کنید که در حقیقت در محل این لکه‌ها کلروفیل بر اثر فعالیت قارچ عامل بیماری از بین رفته است.

لکه‌ها، پس از مدتی قهوه‌ای رنگ شده، در وسط، خاکستری تیره دیده می‌شود.

در صورتی که لکه‌ها زیاد باشند برگ‌ها و دمبرگ‌های میزبان خشک می‌شوند.

لکه‌دار شدن برگ‌ها، موجب کاهش ارزش بازارپسندی محصول می‌گردد.

عامل بیماری و زیست‌شناسی:

عامل بیماری قارچ Septoria apicola می‌باشد.

این قارچ از رده قارچ‌های ناقص است.

زمستان‌گذرانی این قارچ برروی بقایای گیاهی در مزرعه می‌باشد.

اسپورهای این قارچ به وسیله باران، باد، حشرات و مخصوصاً بذر آلوده منتشر می‌شوند.

رطوبت و شرایط مرطوب برای انتشار این بیماری اهمیت دارد و در هوای بارانی شدت بیماری زیاد است.

کنترل:

در زمینی که کرفس کاشته شده تا دوسال دیگر کرفس نکارید.

بذور را با یکی از سموم پیشنهادی گیاه‌پزشک طبق دستور ضدعفونی کنید.

در صورت مشاهده اولین علائم بیماری با سموم قارچ‌کش طبق دستور گیاه‌پزشک سم‌پاشی نمایید.

منبع:

کتاب تولید و پرورش سبزی،شاخه کاردانش، رشته باغبانی، صفحه 361