آفات ریشه و طوقه درختان میوه
   
کرم سفید ریشه
حشره بالغ تخم ها را داخل خاک می گذارد. لاروها سفید رنگ و خمیده هستند. خروج حشرات کامل از اواخر خرداد تا اواخر مرداد، تغذیه لاروهای سن دو و سه از ریشه و طوقه یک نسل آفت دو تا سه سال طول می کشد.
کنترل
استفاده از تله نوری برای شکار حشرات کامل در تیر ماه، یک ماه پس از جذب نخستین سوسک ابیاری سبک و سپس محلول پاشی دیازینون یا کنفیدور زیر تاج درختان و سه روز بعد ابیاری(این دستورالعمل 3 سال پیاپی بایستی انجام شود).کنار درختان چند عدد کنده بکوبیم(این آفت عاشق چوب است. 


زنجره مو
حشرات کامل صدا تولید می کنند.تخم ریزی روی شاخه های جوان داخل شیار، حشرات کامل بیرون خاک و پوره ها داخل خاک هستند  و از ریشه تغذیه می کنند، دامنه میزبانی بسیار وسیع می باشد
کنترل
بهترین روش حذف شاخه های تخم گذاری شده ، استفاده از نوار زرد جهت شکار حشرات کامل ، استفاده از سموم گرانول در خاک هنگام مشاهده اولین پوستک و تکرار یک ماه بعد (خرداد و تیر)

کرم کاپنودیس
لارو سفیدرنگ و دارای سر چکشی  می باشد. در مناطق کوهستانی هر سه سال دارای یک نسل می باشد. داخل ریشه و تنه آفت زده از فضولات آفت به رنگ قهوه  ای تیره دیده می شود.  همچنین قسمتهای مورد تغذیه حالت پوسیدگی دارند و با فشار مختصری شکسته می شوند. 
کنترل
تقویت درخت با کوددهی و آبیاری منظم و استفاده از کنفیدور در آب آبیاری

سوسک سرشاخه خوار(شاخک بلند) رزاسه
لارو شبیه دانه ها ذرت کنار هم قرار گرفته و زرد رنگ می باشد.  حشرات کامل در خرداد ظاهر می شوند.،حشره کامل سیاه رنگ و با جلای بنفش  بوده و دارای شاخک های بلند می باشد. دارای یک نسل در سال می باشد. زمستان گذرانی این آفت بصورت لارو در شاخه های درختان می باشد. علایم آلودگی شامل خشک شدن(سبزخشکی)ناگهانی سرشاخه ها می باشد. 
کنترل
هرس شاخه های خشک شده بیست سانتی متر پایین تر از جایی که خشک شده
آبیاری منظم و تقویت درخت از نظر کوددهی


سوسک پوستخوار درختان میوه
حشرات کامل و لارو چوب خواری می کنند و زیر پوست تنه و شاخه در منطقه کامبیوم تغذیه می کنند. حشره کامل دالان مادری ایجاد کرده و در دو طرف دالان تخم های خود را قرار می دهد. خسارت در هسته داران بیشتر از دانه دران می باشد. در هسته داران از سوراخهای روی تنه صمغ به صورت رشته های باریک خارج می شود.
کنترل
تقویت درختان از نظر کوددهی 
و آبیاری منظم

پروانه فری
لاروها چوبخوار  بوده و در تنه و شاخه ها ایجاد دالان های طولی کرده و باعث ضعف شدید درخت می شوند. پای سوراخ های فعال، خاک اره دیده می شود.
کنترل
کشتن لاروها با سیم مفتولی و تهیه خمیر سمی با مل و سریش و دورسبان و پوشاندن سوراخ های لاروی فعال