آفات و بیماری های درخت سیب

شته مومی(خونی) سیب
رنگ بدن شته سبز تا قهوه ای تیره بوده و بدن آنها پوشیده از الیاف سفید رنگ می باشد. زمستان گذرانی آنها بصورت پوره و بالغ در شکاف تنه ، شاخه ها و عمدتا ریشه  و طوقه درختان سیب انجام می شود. علائم آن شامل ایجاد تورم روی شاخه ها در بهار، ایجاد گره های متعدد روی ریشه می باشد.
کنترل
حذف پاجوش ها و استفاده از سمومی مثل چس، کنفیدور و استامی پراید

شته سبز سیب
شته ها بهر نگ سبز دیده می شوند و زمستانگذرانی انها بصورت تخم های سیاه رنگ روی سرشاخه هاست. از علائم آن می توان به خشک شدن برگ ها و جوانه ها و بدشکلی میوه اشاره کرد.
کنترل
سمپاشی زمستانه با روغن ولک و دیازینون برای از بین بردن فرم زمستان گذران و استفاده از سمومی مثل چس، استامی پراید و کنفیدور در طول فصل زراعی


شانکر سیتوسپورایی(فتیله نارنجی، دارخور)
دانه داران و هسته داران بخصوص سیب و گردو از میزبان های این قارچ بیماری زا می باشند. علائم شامل  خروج صمغ بصورت فتیله های نارنجی بر روی تنه درختان، پوسته پوسته شدن شاخه ، تغییر رنگ پوست درخت  در سیب، خیس شدن تنه و نشست کردن آن و قهوه ای شدن زیر  : خروج صمغ بصورت فتیله های نارنجی بر روی تنه درختان، پوسته پوسته شدن شاخه ، تغییر رنگ پوست درخت  در سیب، خیس شدن تنه و نشست کردن آن و قهوه ای شدن زیر آن می باشد. 
کنترل
هرس شاخه های خشک و معدوم کردن آن ها و حذف شاخه هایی که با تنه زاویه تند دارند، مصرف کلسیم و پتاسیم بعد از برداشت میوه، کم آب دادن به درخت در پاییز، سم پاشی در پاییز با تیوفانات متیل  و در اسفند با بردو و در بهار استفاده از کاربندازیم یا رورال تی اس همراه آبیاری


شانکر نکتریایی
از میزبان های آن سیب، به و گلابی می باشد. علائم آن شامل تشکیل شکاف های بیضی شکل روی سرشاخه ها می باشد که در برخی موراد ممکن است  برجسته شود.
کنترل
هرس سرشاخه ها، پانسمان درخت با تیوفانات متیل و همچین تقویت درختان که نقش مهمی در کنترل بیماری دارد.


سفیدک سطحی
از علائم این بیماری می توان به ایجاد پوشش سفید روی برگ ها، ایجاد لکه های زنگار مانند روی میوه، بدشکلی و کندی رشدی برگ ها، سفید  شدن سرشاخه ها در زمستان ، باز نشدن برگ ها در فصل رشد و بی برگی شاخه های بالایی اشاره کرد. 
کنترل
هرس شاخه های آلوده، استفاده از روغن ولک در اسفند ماه ، استفاده از ترکیبات فسفیت پتاسیم ، استفاده از سمومی مانند لونا ، ناتیوو ، کومولوس ، زتا 80 و سولفولاک (درمان) و بلیس ، کولیس و استروبی(پیشگیری)

  

شپشک واوی سیب
این آفت یکی از انواع شپشکهای سپردار می باشد .آفت زیر سپر خود از شیره گیاه تغذیه می کند و موجب زوال درخت می شود.درختان آلوده دارای برگ های کوچک و رنگ پریده شده و میوه ها بدشکل می شوند در این درختان اغلب سطح تنه و سرشاخه ها از چندین طبقه سپر حشره پوشیده شده است.
کنترل
بهترین زمان سمپاشی در اواخر اردیبهشت همزمان با ریختن گلبرگ ها و نوبت دوم سمپاشی در نسل دوم همزمان با خروج پوره های جوان از تخم که این زمان مصادف با اواخر مرداد ماه می باشد

 
کنه قرمز اروپایی
کنه هایی به رنگ قرمز هستند که با چشم مسلح قابل دیدن هستند . تغذیه پوره ها از برگ ها و دمبرگ ها باعث قرمز شدن  و ریزش برگ ها می شود. زمستان گذرانی این آفت بصورت تخم روی سرشاخه ها می باشد.
کنترل
استفاده از روغن ولک و دیازینون به منظور از بین بردن تخم ها و استفاده از سمومی مثل اینویدور، نئورون، ابرون و آبامکتین در طول فصل

کرم سیب
کرم سیب از آفات کلیدی دنیا می باشد.کرم ها از پوست میوه وارد شده و به سمت دانه ها حرکت می کند. زمستان گذرانی کرم سیب بصورت لارو سن آخر زیر پوسته تنه داخل پیله ابریشمی می باشد.زمان خسارت مصادف با خروج پروانه ها از پیله مصادف با پیک گلدهی و تشکیل میوه می باشد. میوه های کرم زده در نسل اول  زود رس شده و ریزش پیدا می کند .
کنترل
سه مرتبه سمپاشی برای کنترل کرم سیب توصیه می شود.
دور اول: سمپاشی در زمان فندقی شدن
دور دوم: سمپاشی در زمان گردویی شدن
دور سوم: تکرار سمپاشی 20 روزبعد از سمپاشی دوم 
برای سمپاشی سمومی مثل فوزالن، استامی پراید و بیسکایا توصیه می شود. 
همچنین استفاده از کارتن موج دار دار دور تنه درختان و سوزاندن آن ها (ابتدای فصل رشد و بعد از برداشت محصول)
  

آتشک
از میزبان های آن می توان به سیب، به و گلابی اشاره کرد.عامل بیماری باکتری می باشد. علائم شامل خشک شدن و سیاه شدن برگها، ترواش صمغ از سرشاخه ها و سرعصایی شدن سرشاخه می باشد.
کنترل
هرس شاخه های آلوده، استفاده از ترکیبات مسی، استفاده از ترکیبات بیولوژیک و سم پاشی زمستانه.

شانکر سیتوسپورایی(فتیله نارنجی، دارخور)
از میزبان های آن می توان به دانه داران و هسته داران بخصوص  سیب و گردو اشاره کرد. از علایم آن می توان به خروج صمغ بصورت فتیله های نارنجی بر روی تنه درختان، پوسته پوسته شدن شاخه ، تغییر رنگ پوست درخت  در سیب، خیس شدن تنه و نشست کردن آن و قهوه ای شدن زیر آن اشاره کرد. 
کنترل
هرس شاخه های خشک و معدوم کردن آن ها و حذف شاخه هایی که با تنه زاویه تند دارند، مصرف کلسیم و پتاسیم بعد از برداشت میوه، کم آب دادن به درخت در پاییز، سم پاشی در پاییز با تیوفانات متیل  و در اسفند با بردو و در بهار استفاده از کاربندازیم یا رورال تی اس همراه آبیاری
    
سفیدک سطحی
علایم شامل ایجاد پوشش سفید روی برگ ها، ایجاد لکه های زنگار مانند روی میوه، بدشکلی و کند رشدی برگ ها، سفید  شدن سرشاخه ها در زمستان ، باز نشدن برگ ها در فصل رشد و بی برگی شاخه های بالایی می باشد. 
کنترل
هرس شاخه های آلوده، استفاده از روغن ولک در اسفند ماه ، استفاده از ترکیبات فسفیت پتاسیم ، استفاده از سمومی مانند لونا ، ناتیوو ، کومولوس ، زتا 80 و سولفولاک (درمان) و بلیس ، کولیس و استروبی(پیشگیری)

لکه سیاه سیب
میزبان های این بیماری سیب و گلابی می باشد. علائم شامل حضور لکه های سیاه روی برگ ها و میوه (لکه های روی میوه ترک می خورند)
کنترل
سم پاشی با ناتیوو و لونا پس از هر بارندگی بهاره


شانکر بوتریوسفریایی
میزبان های این بیماری شامل سیب و توت می باشد. علائم شامل خیس شدن سرشاخه ها، ترک خوردن پوست سیب و خشکیدن درخت از بالا  می باشد. 
کنترل
هرس شاخه های آلوده و همچنین حذف شانکر و پانسمان درخت با بردوفیکس و چسب باغبانی