تریپس پیاز
پوره های تریپس شبیه حشرات کامل و رنگ آنها زرد روشن است
زمستان گذرانی اغلب به صورت حشره کامل روی بقایای گیاهی و یا علفهای هرز و یا زیر کلوخه ها و شکافهای زمین است.
خسارت این آفت از مرحله جوانه زنی بذر در خاک آغاز می شود و به صورت لکه های نقره ای تا سفید رنگ و بدشکلی برگ ها مشاهده می شود.
خسارت تریپس در شرایط گرم و خشک افزایش می یابد.
کنترل
روی اگرو (ماترین)+ مویان 
مونتو

مموری

مگس پیاز
حشره کامل مگسی است که از نظر ظاهری مانند مگس خانگی بوده و اندازه آن نصف مگس معمولی است. 
لارو آفت سفید رنگ و بدون پا است و در ساقه پیاز دالان حفر می­کند و باعث پژمردگی و خمیدگی برگ ها می‌شود.
کنترل
یخ آب زمستانه و شخم عمیق
 تری کلرفن

ریشه سرخی پیاز
 عدم رشد بوته و کاهش تعداد برگهای پیاز از علائم این بیماری است.
ریشه ها صورتی و بعد از مدتی قرمز و قهوه ای می شوند. 
برگها از نوک به تدریج سفید، زرد و قهوه ای شده و در نهایت از بین می روند.


 

پوسیدگی ریشه و طبق پیاز
.زردی نوک برگها در بهار و توسعه زردی به سمت پایین 
خشکیده و قهوه‌ای شدن ریشه های گیاه بیمار و قهوه ای شدن و پوسیدگی در ناحیه طبق پیاز دیده می شود.
کنترل
آفتابدهی خاک
 کاربوکسین تیرام، فالکن

سفیدک دروغی پیاز
لکه های ارغوانی وقهوه ای روی برگ و زرد شدن ساقه های گل آذین آلوده از علائم این بیماری است.
کنترل
تناوب
خودداری از کشت نشاء آلوده
استفاده از قارچ کش هایی نظیر آلیادو و کابریودو

نماتد ساقه و غده پیاز
ایجاد برآمدگی روی اندام هایی مانند جوانه و ساقه  و در حالت شدید برگهای مسن به روی زمین خوابیده و برگهای جوان کوتاه و خمیده می گردند. 
پیازها گاهی شکاف برداشته و با وجود ظاهری سالم، به سرعت در انبار می پوسند
کنترل
آفتابدهی خاک و تناوب طولانی مدت
 استفاده از پیاز و بذر عاری از نماتد 
ضدعفونی وسایل کشاورزی برای جلوگیری از انتقال نماتد
استفاده از نماتدکش مناسب مانند ولوم در ابتدای کشت