بلاست برنج
علائم به صورت ایجاد لکه های دوکی شکل به رنگ آبی متمایل به سبز که با پیشرفت بیماری لکه ها وسیع می شوند. اگرعامل بیماری در مرحله گیاهچه ای یا مرحله خوشه دهی به گیاه حمله کند خسارت بسیار شدید است. 
کنترل
استفاده از ارقام مقاوم
پرهیز از استفاده از کودهای ازته
انتخاب و کشت بذرهای سالم
استفاده از رورال تی اس 
ناتیوو

پوسیدگی طوقه برنج
 این بیماری ناشی از قارچ های فوزاریوم است که باعث ایجاد گیاهچه هایی باریک و رنگ پریده می شود.گیاهچه های آلوده می میرند و کوتاه می مانند
کنترل
استفاده از بذور سالم ضدعفونی بذور با رورال تی اس، رورال تی اس ، گوگرد،ناتیوو، تیوفانات متیل

شیت بلایت برنج
 این بیماری ناشی از قارچ ریزوکتونیا  است که باعث ایجاد لکه های بیضوی با مرکز سفید و حاشیه قهوه ای می شود. لکه ها معمولا روی غلافهای پایین در سطح آب هست
کنترل
 اجتناب از مصرف کود ازته
استفاده از ناتیوو


کرم سبز برگخوار برنج   
 لاروها از پارانشیم رویی برگ تغذیه می کنند و حالت مضرس به برگ می دهند
کنترل
ریجنت، دیازینون گرانوله، فنیتروتیون

کرم ساقه خوار برنج   
 اگر لارو به گیاه جوان حمله کند برگ میانی(جوانه مرکزی) زرد شده و خشک می شود. نسل دوم آفت در مرحله خوشه دهی خوشه حمله کرده و سبب خشک شدن خوشه ها می شود
کنترل
ریجنت، فنیتروتیون