بید سیب زمینی
این آفت زمستان را به صورت لارو درون غده های باقیمانده سپری میکند، تخمریزی در اندامهای هوایی صورت میگیرد و لاروها پس از تغذیه از پارانشیم برگ وارد غده ها می شوند و آلودگی با سوراخ کردن غده ها ادامه مییابد. سپس لاروها در نزدیک سطح خاک به شفیره تبدیل می شوند. تعدد نسل این حشره 5-4 نسل در سال است.
کنترل
مبارزه بیولوژیک با این آفت از طریق زنبور آپانتلیز که پارازیتوئید لارو است و زنبور تریکوگراما که پارازیتوئید تخم است و همچنین ویروس باکولوویروس که عامل بیماریزای لارویست صورت میگیرد. کنترل زراعی با استفاده از کاشت غده های سالم و از بین بردن بقایای سیب زمینی پس از برداشت صورت می گیرد.

زنجرک سیب زمینی
زمستان¬گذرانی به صورت حشره کامل و تخم گذاری داخل بافت¬های برگ صورت می¬گیرد. این حشره دارای 5 سن پورگی و چهار نسل در سال است. 
کنترل
کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبور آناگروس که پارازیتوئید تخم است صورت می گیرد. کنترل زراعی با استفاده از جمع آوری و انهدام بقایای محصول و رعایت تناوب زراعی و کنترل شیمیایی با استفاده از  سمومی نظیر کنفیدور امکانپذیر است

کرم مفتولی 
این حشره به صورت لارو یا شفیره زمستانگذرانی می کند. تخم ریزی روی ریشه صورت میگیرد و تخمها پس از چند روز تفریخ میشوند و دوره تکامل لارو طولانی و ممکن است 5-3 سال طول بکشد.
کنترل
کنترل زراعی با استفاده از شخم عمیق و از بین بردن غده ها در زمین صورت می گیرد. مبارزه شیمیایی با استفاده از دیازینون گرانول 10 درصد و تری کلروفن انجام می شود.

بادزدگی سیب زمینی
در قسمتهای هوائی گياه ابتدا نقاط آب گزيده غير منظم يا مدور ایجاد میشود که در هوای مرطوب اين نقاط به سرعت گسترش يافته و تشکيل لکه های قهوهای سوخته می دهند. در شرایط مرطوب در زير برگ نيز رشد کرکی قارچ عامل بيماری صورت مشاهده می شود. در شرايط رطوبت ممتد، تمام قسمت های نرم هوائی گياه سوخته شده، عفونت يافته و بوی نامطلوبی توليد می کنند 
کنترل
کنترل زراعی با استفاده از جمع آوری غده های آلوده، تغییر تاریخ کاشت و مدیریت سیستم آبیاری صورت می گیرد. کنترل بیولوژیک با استفاده از قارچ تریکودرما و کنترل شیمیایی با قارچ کش آلیادو  همراه با آلکسین

لکه موجی سیب زمینی
 این بیماری قارچی، سوختگی یا بلایت زود هنگام نیز نامیده می¬شود به این دلیل که بر خلاف بیماری بادزدگی سیب زمینی یا سوختگی دیر هنگام، در ابتدای فصل شایع است. علایم به صورت لکه هایی روی برگ به صورت دوائر متحدالمرکز قابل شناسایی است. این بیماری در سیب زمینی غده زاد است و در شرایط مرطوب گسترش میابد
کنترل
استفاده از غده های سالم، جمع آوری غده های آلوده و مدیریت سیستم آبیاری به کاهش بیماری کمک می کند. کنترل شیمیایی مانند بیماری بادزدگی سیب زمینی با قارچ کش آلیادو و یا کابریودو امکان پذیر است.

 شوره سیاه یا ریزوکتونیای سیب زمینی
علایم بیماری به صورت شانکرهای فرورفته ای در ساقه سیب زمینی قابل مشاهده است. این شانکرها ممکن است دور تا دور ساقه را بگیرند و گیاهچه را از پا بیاندازند. همچنین غده های آلوده دارای برجستگی های سیاه رنگی که با ناخن کنده می شوند (شوره سیاه) هستند. این برجستگی ها اندام مقاوم قارچ (اسکلروت) هستند که توسط این اندام قارچ داخل خاک یا روی غده های آلوده زمستانگذرانی می کند
کنترل
برای پیشگیری از این بیماری در درجه اول بایستی غده های سالم انتخاب نمود و پیش از کاشت غده ها را با مونسرن (1 کیلو و 250 گرم برای یک تن بذر) ضدعفونی نمود. استفاده از باکتری باسیلوس سوبتیلیس و قارچ تریکودرما به همراه کود پوسیده دامی در ابتدای بهار مفید و کاربردی است

جرب یا اسکب سیب زمینی
عامل این بیماری یک باکتری است. علایم به صورت لکه های سطحی روی غده مشاهده می شود که بازارپسندی محصول را کاهش می دهند
کنترل
به دلیل اینکه این باکتری در شرایط قلیایی رشد بیشتری دارد، کاهش پ اچ خاک از اصول مدیریتی کاهش بیماری است. به این منظور میتوان از قارچ کش سولفولاک به میزان 10 کیلو در هکتار استفاده نمود.

پژمردگی باکتریایی سیب زمینی
علائم در مزرعه به صورت پژمردگی قابل تشخیص است. در غده آثار بیماری به صورت سیاه شدن آوند ها دیده شود. چنانچه غده های آلوده برش داده شوند ترشحات باکتریایی به صورت قطرات سفید رنگی از آوندها خارج می گردد. اغلب در ناحیه چشم ها و انتهای غده مواد چسبنده ای خارج می شود که باعث چسبیده شدن ذرات خاک به صورت قشری نازک در محل آلودگی می شود 
کنترل
کاشت غده¬های سالم و عاری از آلودگی، استفاده از واریته های مقاوم، تناوب 5ساله، دفع علف های هرز و مبارزه بیولوژیک با استفاده از ایزوله های باسیلوس جدا شده از ریزوسفر گیاهان مختلف، در کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب زمینی مؤثر است

ساق سیاه سیب زمینی
این بیماری باکتریایی است و از طریق بذور سیب زمینی منتقل می شود. پوسیدگی از طریق غده های پوسیده مادری به ساقه انتقال یافته و آنرا سیاه می نماید. معمولا بخش پایین ساقه و گاهی تمام ساقه به رنگ سیاه در می آید. بافت های خسارت دیده بویی شبیه ماهی خواهند داد. غده های بوته های آلوده به ساق سیاه ممكن است پوسیدگی سیاه رنگ كه از طریق استولون ها به آنها منتقل شده نشان بدهند. 
کنترل
کاشت غدههای بذری سالم بهترین روش پیشگیری از بیماری است و در صورت مشاهده آلودگی میتوان از ترکیبات مسی برای جلوگیری از روند پوسیدگی استفاده کرد.

قلب سیاه 
یک بیماری فیزیولوژیک است که در سیبزمینی در اثر کمبود اکسیژن رخ می دهد و مرکز غده های سیب زمینی سیاه رنگ می شوند.