رایزوکتونیا ریشه
در مرحله گیاهچه به صورت زخم روی ریشه و ساقه را سیاه می کند. پوسیدگی حالت خشک دارد. این بیماری در خاک ماندگار است ولی با بذر منتقل نمی شود. 
کنترل
مونسرن، رورال تی اس

پژمردگی فوزاریومی ریشه
این بیماری در لوبیا و نخود مهم است. در بیشتر مواقع ظهور بیماری با شروع گلدهی توام است. علایم آن به صورت زردی برگها به صورت لکه ای در مزرعه دیده می شود که توسعه پیدا کرده و بوته ها پژمرده می شود. پوک شدن و خالی شدن ساقه و طوقه از دیگر علایم بیماری می باشد
کنترل
تیوفانات متیل،فالکن، رکس دو

برق زدگی نخود
علایم این بیماری روی تمامی اندام های هوایی گیاه قابل مشاهده است.با پیشرفت این بیماری قطر لکه ها بیشتر شده و قسمت های وسط لکه رنگش روشن تر شده و متمایل به قهوه ای می شود اما رنگ حاشیه همچنان تیره باقی می ماند.
کنترل
استفاده از سمومی نظیر الیت، مانکوزب و زینب

ویروس موزایک معمولی لوبیا
علائم این بیماری شامل رنگ پریدگی و زردی بوته ها می شود همچنین گاهی باعث کور شدن جوانه انتهایی می شود. این بیماری توسط شته ها و بذور آلوده  منتقل می شود. بوته های که از بذر آلوده سبز می شوند به ندرت به مرحله باردهی می رسند و بوته هایی که به صورت ثانویه در مزرعه آلوده می شوند افت عملکرد خواهند داشت. 
کنترل
استفاده از بذر سالم 
مبارزه با ناقلین و حذف بوته های آلوده در ابتدای کار
سوختگی باکتریایی لوبیا
در ابتدا لکه هایی ریز با هاله ای زرد رنگ روی برگ ها ایجاد می شود. این هاله مرز مشخصی ندارد و آرام آرام محو می شود. با پیشرفت بیماری کل برگ را می گیرد و زرد کمرنگ شده و بعد از مدتی حالت خشکیدگی پیدا کرده و کاغذی می شود بیماری می تواند بذرزاد باشد ولی بیشتر روی بقایای گیاهی می ماند. 
کنترل 
آبیاری بارانی این بیماری را تشدید می کند لذا مدیریت آبیاری مهم است. استفاده از بردوفیکس،اکسی کلر مس و یا الیت به صورت سمپاشی توصیه می شود.