برای اندازه‌گیری مساحت زمین خود به آدرس maps.google.com رفته و پس از ورود روی گزینه Satellite بزنید.

پس از این اقدام موقعیت و محدوده زمین خود را بیابید. نقطه‌ای را برای شروع اندازه‌گیری در نظر بگیرید، روی آن راست کلیک کرده و سپس گزینه Measure distance (انداه‌گیری فاصله) را انتخاب کنید. با کلیک روی محیط زمین خود نقاطی را مشخص کرده و نهایتاً با زدن روی نقطه ابتدایی، در ناحیه سفید رنگ پایین صفحه مساحت زمین با عنوان Total area به نمایش درخواهد آمد.