مدیریت

مسعود جمالی
مؤسس و مدیرعامل شرکت ترنم سبز زاینده‌رود

فنی و فروش

محمد تاج‌الدین
مدیر فنی و فروش

مهسا ترکیان
مسئول واحد بذر

مسعود قدیری
کارشناس فنی و فروش

ناصر یزدانی
کارشناس فنی و فروش

محمد رحیمیان
کارشناس‌ارشد فنی و فروش

حسن بابائی
کارشناس فنی و فروش

مهسا شمس
کارشناس پشتیبانی فروش

ریحانه جعفری
کارشناس پشتیبانی فروش

نسیبه محمدی
کارشناس پشتیبانی فروش

فاطمه جعفری
کارشناس پشتیبانی فروش

سید رضا موسویان
مسئول هماهنگی باربری

مدیریت وب‌سایت ترنم سبز

علی فیوجی شهرضائی
کارشناس‌ارشد وب‌سایت

کلینیک گیاهپزشکی

مرضیه‌السادات جمالی
کارشناس‌ارشد کلینیک گیاهپزشکی

الهه سیف‌اللهی
دکتری کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

نسیم بازشوشتری‌زاده
کارشناس‌ارشد آزمایشگاه

مهسا حدادیان
کارشناس‌ارشد آزمایشگاه

رضا محمدی
مسئول خدمات آزمایشگاه

امور مالی و حقوقی

زهرا ابراهیمی
کارشناس حسابداری

مرضیه قاسمی
مسئول امور مالی

الهام فتحی
کارشناس حسابداری

محمدصادق ساعی
کارشناس حسابداری

علی صفری
مسئول وصول مطالبات

میلاد زمانی
کارشناس وصول مطالبات

فروشگاه

مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

محمد ریحانی
کارشناس‌ارشد فروشگاه

مهران جمالی
کارمند فروشگاه

حسین مشهدی
کارمند فروشگاه

ابراهیم جمالی
کارمند فروشگاه

علیرضا جعفری
کارمند فروشگاه

مسعود صادقی
مسئول خدمات فروشگاه

غلامرضا طاهری
نگهبان فروشگاه

انبار و حمل و نقل

حسام خوشبین
انباردار

سجاد صفری
انباردار

محمود صفری
کمک انباردار

علیرضا صفری
کمک انباردار

حسنعلی صفری
نگهبان انبار

مجتبی صفری
نگهبان انبار

محمدجواد احمدی
راننده

سید یاسر موسویان
راننده