مدیریت

مسعود جمالی
مؤسس و مدیرعامل شرکت ترنم سبز زاینده‌رود

فنی و فروش

محمد تاج‌الدین
مسئول فنی

سید رضا موسویان
مسئول فروش

مهران جمالی
مسئول بازاریابی اینترنتی

مهسا ترکیان
مسئول واحد بذر

مسعود صادقی
کارشناس فنی و فروش

ناصر یزدانی
کارشناس فنی و فروش

محمد رحیمیان
کارشناس‌ارشد فنی و فروش

حسن بابائی
کارشناس فنی و فروش

مهسا شمس
کارشناس پشتیبانی فروش

ریحانه جعفری
کارشناس پشتیبانی فروش

نسیبه محمدی
کارشناس پشتیبانی فروش

زینب صادقی
کارشناس پشتیبانی فروش

فاطمه جعفری
کارشناس پشتیبانی فروش بذر

مدیریت وب‌سایت ترنم سبز

علی فیوجی شهرضائی
کارشناس‌ارشد وب‌سایت

کلینیک گیاهپزشکی

مرضیه‌السادات جمالی
مسئول فنی کلینیک گیاهپزشکی

الهه سیف‌اللهی
دکتری کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه آب، خاک، گیاه و کود

نسیم بازشوشتری‌زاده
مسئول فنی آزمایشگاه

نینا ارزانی
کارشناس‌ارشد آزمایشگاه

مهسا حدادیان
کارشناس‌ارشد آزمایشگاه

رضا محمدی
مسئول خدمات آزمایشگاه

امور مالی و حقوقی

مرضیه قاسمی
مسئول امور مالیاتی

فریده مشهدی
کارشناس حسابداری

افسانه سبحانی
مسئول واحد حقوقی

محمدصادق ساعی
مسئول امور اداری

حسین شفیعی
پیگیری مطالبات

فروشگاه

مجتبی سلامی
مسئول فروشگاه

محمد ریحانی
کارشناس‌ارشد فروشگاه

علیرضا جعفری
کارمند فروشگاه

حسین مشهدی
راننده

احمد قربانی
کارمند فروشگاه

علی‌اصغر مرادی
کارمند فروشگاه

حسین خوشبین
مسئول خدمات شرکت

غلامرضا طاهری
حراست شرکت

حمل و نقل

سید رضا موسویان
مسئول حمل و نقل

محمدجواد احمدی
راننده

سید یاسر موسویان
راننده

علی ایزدی
راننده

انبار

حسام خوشبین
مسئول انبار فروشگاه

سجاد صفری
مسئول انبار مرکزی

محمود صفری
کمک انباردار

علیرضا صفری
کمک انباردار

احمدرضا قاسمی
کمک انباردار

امیرحسین قاسمی
کمک انباردار

حسنعلی صفری
نگهبان انبار

مجتبی صفری
نگهبان انبار