مدیریت

مسعود جمالی
مدیر عامل

فنی

مشاوره

فروش

تحقیق و توسعه

سایت و تبلیغات

کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه خاکشناسی

امور مالی و حقوقی

فروشگاه

حمل و نقل

انبار