مدیریت

مسعود جمالی
مدیر عامل

فنی و فروش

سایت و تبلیغات

کلینیک گیاهپزشکی

آزمایشگاه خاکشناسی

تحقیق و توسعه

امور مالی و حقوقی

فروشگاه

حمل و نقل

انبار