عملیات باغبانی برداشت

مقدمه: عملیات باغبانی بعد از برداشت محصول از جمله عملیاتی هستند که باعث کاهش هزینه‌ها برای باغدار و افزایش عملکرد محصول در سال آینده و همچنین کاهش آفات و بیماری‌ها میگردند.

رعایت بهداشت کف باغ: به معنی حذف آلودگی‌های موجود در سطح باغ است که موجب بروز آفات و بیماری‌ها و در نهایت افزایش خسارت اقتصادی به باغدار می‌گردد. از جمله این اقدامات شامل:

الف- جمع‌آوری بقایای گیاهی مانند برگ‌ها و میوه‌های ریخته‌شده در کف باغ و میوه‌های ریخته‌شده در کف باغ و میوه‌های باقیمانده روی درختان

ب- حذف شاخه‌های خشکیده، شکسته و نیز شاخه‌های ضعیف و بیمار از درختان و خارج کردن آن‌ها از محیط باغ

ج- حذف علف‌های هرز در باغات (البته حذف علف‌های هرزی که در قسمت سایه‌انداز درختان قرار دارند و باعث ایجاد رقابت با درختان بر سر آب و مواد غذایی می‌شوند که این قسمت باید عاری از وجود علف‌های هرز باشد). اما در قسمت آزاد باغ (به غیر از قسمت سایه‌انداز درختان) باید مقداری پوشش گیاهی جهت جلوگیری از سرمازدگی و نیز کاهش شیوع آفات وجود داشته باشد. ولی نباید ارتفاع این گیاهان زیاد باشد.

عملیات آبیاری درختان: افزایش آبیاری تا پایان مهرماه، باعث افزایش مقاوم‌سازی درختان باغ می‌شود. افزایش دور آبیاری و مواجهه درختان با کمبود تدریجی آب، باعث کاهش رشد و خزان تدریجی درخت و در نهایت مقاومت درختان به سرمای زودرس پاییزه می‌شود.

انجام محلول‌پاشی فروت ست: از زمان برداشت محصول تا قبل از خزان درختان و ریزش برگ‌ها، که این کار باعث کمک به گرده‌افشانی درختان، جلوگیری از ریزش میوه‌ها در سال آینده و ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه می‌باشد.

محلول‌پاشی درختان آلوده: به بیماری‌های باکتریایی با استفاده از قارچ‌کش‌های مسی هر 45 روز یکبار تا زمان رشد مجدد درختان

انجام عملیات چالکود: از اواسط آذرماه تا اواخر بهمن‌ماه