بستر بذر

به محل قرار گرفتن با استقرار بذر، بستر بذر اطلاق می‌شود. بستر مناسب بذر بستری است که در آن شرایط لازم در حد مطلوب برای جوانه زدن و رشد بذور فراهم شود تا گیاه حاصل از آن بتواند حداکثر عملکرد را در واحد سطح داشته باشد.

شرایط یک بستر مطلوب:

- بذر را در مقابل سرما و گرما و نیز از گزند پرندگان و سایر جانوران حفظ کند.

- حاصلخیز باشد.

- بافت مناسب و قابل نفوذ به آب و هوا داشته باشد.

- شرایط مناسب برای فعالیت میکرواورگانیسم‌ها را داشته باشد.

- از ظرفیت نگهداری رطوبت بالایی برخوردار باشد.

- عاری از علف‌های هرز، آفات و عوامل بیماری‌زا باشد.

- از شیب مناسب برخوردار باشد.