آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی رویانا با اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، طیف وسیعی از خدمات و مشاوره در زمینه مشکلات مربوط به سلامتی گیاهان را ارائه می نماید:

  • تشخیص عوامل زنده و غیرزنده زیان آور برای سلامتی گیاهان بر اساس بررسی علائم و نشانه های ظاهری  مشامشاهده میکروسکوپی  و در صورت لزوم کشت خالص برای تشخیص دقیق عامل بیماریزا
  • جمع آوری آفات و بیماری های شایع در منطقه جهت تهیه هرباریوم کامل
  • تهیه گزارشات کامل از بیماری های شایع و همه گیر در کشت های اصلی زارعان منطقه
  • ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل آفات و بیماری ها در بهترین زمان و با کمترین هزینه
  • مشاوره در زمینه کاربرد بهینه کود و سموم کشاورزی، آگاه نمودن کشاورز از خطرات مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی بر روی سلامتی انسان ، اثرات نامطلوب زیست محیطی و صدها معضل دیگر.
  • بازرسی مزارع و باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش های کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی

تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به زراعی، استفاده از روش های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت و نگهداری محصولات