باسفولیر اکتیو

Basfoliar Aktiv SL-Bazargankala
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌ توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید و یا از گزینه اطلاع به من از موجود شدن کالا با خبر شوید.
موجود شد ، خبرم کن

باسفولیر اکتیو
Basfoliar Aktiv SL-Bazargankala

 ﮐﻮد ﺣﺎوى ﻓﺴﻔﯿﺖ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺮك رﺷﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻐﺬى < داراى ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻮدى و ﻗﺎرﭼﮑﺸﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن

< ﺣﺎوى ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﻰ از ﮔﻮﻧﻪ Ecklonia maxima

<ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ رﯾﺸﻪ و اﻧﺪام ﻫﻮاﯾﻰ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ رﯾﺸﻪ اﺻﻠﻰ و ﺟﺎﻧﺒﻰ

< اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺷﺎداﺑﻰ ﮔﯿﺎه

<ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻰ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻣﺤﺮ كﻫﺎى رﺷﺪ

< رﻧ ﮓﮔﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧ ﻪﻫﺎى ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﻮ هﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺎل آورى دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ، ﭘﺴﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺒﺎت 

<اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻨﺘﺰ ﻓﯿﺘﻮاﻟﮑﺴﯿ ﻦﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎى  ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎى ﻗﺎرﭼﻰ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎر چﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ Peronospora,Botrytis Venturia   وPhytophtora