هگزی تیازوکس

Hexythiazox 10% EC-kavosh

برند: کاوش کیمیای کرمانکاوش کیمیای کرمان

دسته بندی: کنه کش