اولتراسول آنتی استرس خیار

Ultrasol Cucumber


اولتراسول آنتی استرس خیار  تغذیه گیاهی است که علاوه بر تغذیه، به گیاه شما کمک می کند تا در مقابل تنش هایی از قبیل شوری، سرما، گرما و خشکی از خود مقاومت نشان می دهد.

افزایش مقاومت گیاه به شرایط تنش که باعث قوی تر و سالم تر شدن گیاه شده و افزایش عملکرد و بازارپسندی محصول را در پی دارد.

کاربرد آسان و مقرون به صرفه به عنوان یک محصول فرموله شده با توجه به نیاز گیاه که می تواند از انتقال نشا تا پایان برداشت استفاده شود.

فرمولاسیون ویژه این کود در ترکیب با  اولتراسول کلسیم، مگنوم پی 44 و اولتراسول 43-2-13 نیازهای گیاه شما را در تمامی مراحل رشد برآورده می کند.

وجود حدود 80  درصد ازت به فرم نیترات در ترکیب این محصول، میزان جذب کاتیون ها مانند + K و++ Caو++ Mg را افزایش می دهد. ازت به فرم نیترات کارامدترین منبع تامین نیتروژن برای رشد گیاه می باشد.

حلالیت کامل در آب بدون باقی گذاشتن هرگونه نمک نامحلول

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین