حجم: 5 لیتر

دلفان پلاس

delfan plus-Tradecorp

برند: ترید کورپترید کورپ

دسته بندی: اسیدهای آمینه

ویژگی های محصول

دلفان پلاس
delfan plus-Tradecorp

ترکیبی بر مبنای ال - آلفا آمینواسیدهای آزاد که به سادگی و بدون نیاز به صرف انرژی اضافه جذب و به برگ ها منتقل می شود

ذخیره انرژی در گیاه از طریق تامین مواد غذایی نیمه آماده(آمینو اسید) برای گیاه و کاهش زمان بازیابی

کمک به بازیابی گیاه پس از تنش های محیطی(سرما زدگی، خشکی، باد و تگرگ، شوری، هجوم آفات و بیماریها، محلولپاشی های شدید سم و کود)

منبع اثربخشی از ازت آلی برای رشد مجدد گیاه در شرایط تنش

افزایش توان گیاه در مراحل حیاتی رشد(نشا ، گلدهی ، تشکیل و توسعه و بلوغ میوه)

افزایش جذب عناصر غذایی از ریشه و برگ

افزایش تولید قند در سلول های گیاه به منظور بهبود مقاومت گیاه به سرمای زمستانه

افزایش عملکرد و کیفیت محصول