390,000 ریال

گرین ورلد 20-20-20

Green World 20-20-20 - BZM

تنوع مدل

390,000 ریال وزن: 1 کیلوگرم

وزن: 1 کیلوگرم

3,650,000 ریال وزن: 10 کیلوگرم

وزن: 10 کیلوگرم

گرین ورلد 20-20-20
Green World 20-20-20 - BZM

گرین ورد به یکی از دو روش زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

- جذب محلول از طریق ریشه: در این روش با استفاده از سیستم کودآبیاری مقدار یک تا سه گرم از کود کامل را در یک لیتر آب حل نموده و همراه با آبیاری در اختیار ریشه گیاه قرار می‌دهند. البته میزان کود را به نسبت رشد بوته‌ها باید مصرف نمود.

- جذب محلول از طریق برگ: در این روش می‌توان مقدار یک تا سه کیلوگرم از کود کامل را در چهارصد تا هزار لیتر آب حل نموده و در یک هکتار محلول‌پاشی کرد.

زمان مصرف:

کود گرین ورد را در زمان رشد گیاه و یا به هنگام بروز آثار کمبود عناصر در گیاه می‌توان مصرف نمود تا رفع کمبود نسبت به رشد بوته‌ها بوده و تا سه نوبت قابل تکرار است.

زمان مصرف محلول در ساعات اولیه و پایان روز می‌باشد. از محلول‌پاشی روی گیاهانی که در حال گلدهی می‌باشند خودداری شود.