حجم: 5 لیتر

ازتو 30

AZOTO 30-Cifo

ویژگی های محصول

ازتو 30
AZOTO 30-Cifo

ویژگی‌ها و توصیه‌ها
بالاترین جذب نیتروژن در طول دوره اصلی رشد رخ می‌دهد.
نیتروژن یکی از مهم ترین عناصر که در تکثیر سلولی و فتوسنتز کلروفیل مفید است.
ازتو 30 کود مایع نیتروژن بالا است که برای کاربردهای کود آبیاری و برگی طراحی شده است. خلوص بالا و کیفیت عناصر موجود در آن باعث افزایش اثر بخشی مواد مغذی آن است.
حضور متعادل از تمام انواع نیتروژن در AZOTO 30، باعث می‌شود که به آسانی از طریق برگ و یا ریشه جذب و در نتیجه رشد رویشی و تشکیل برگ و ساقه را تحریک کند.