اولتراسول ام کا پی

Ultrasol MKP


اولتراسول ام کا پی
Ultrasol MKP

اولتراسول ام کا پی دارای میزان بالای دو عنصر مهم فسفر (52 درصد) و پتاسیم (34 درصد) است و با 86 درصد عناصر غذایی غنی ترین کود شیمیایی قابل حل در آب به حساب می آید. عدم وجود آمونیوم در ترکیب اولتراسول ام کا پی امکان استفاده از آن را در انواع کشت های فشرده به وجود می آورد.

فسفات موجود در اولتراسول ام کا پی باعث بافر شدن محلول های غذایی شده و PHرا به طور موثر در حدود  4.5 نگه میدارد که موجب افزایش جذب ریزمغذی ها می شود.

بافر کردن محلول های شیمیایی، اثربخشی محلول پاشی سموم را نیز افزایش می دهد.

دارای میزان پایین شاخص شوری 8.4 و EC 0.7 که آن را  برای گیاهان جوان (نشاء)، محلول پاشی، و گیاهانی که به شوری حساس هستند بسیار سودمند می سازد و حداقل ریسک تنش شوری را در پی دارد

به عنوان یک منبع فسفر و پتاسیم، دست مصرف کننده را برای استفاده از کودهای ازته گوناگون در مراحل مختلف رشد باز می گذارد.

نبود آمونیم در ترکیب اولتراسول ام کا پی، استفاده از آن را در سیستم های باغبانی فشرده امکان پذیر می سازد.

قابل استفاده به همراه تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیمی

کاملا محلول در آب بدون باقی گذاشتن هرگونه نمک نامحلول

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین