داتیس فورنوترینت کود ویژه پتاس بالا

HIGH POTASSIUM DATIS 4nutrient


داتیس فورنوترینت کود ویژه پتاس بالا
HIGH POTASSIUM DATIS 4nutrient

کود ویژه پتاس بالا Datis 4nutrient HIGH POTASSIUM

استفاده از کود ویژه پتاس بالا بعد از مرحله تغییر شکل تخم به میوه تا پایان زراعت توصیه می شود. در متابولیسم شیره گیاهی، عنصرپتاسیم موجود نقش اساسی را در انتقال مواد قندی بر عهده دارد. پتاس به همراه سایر عناصر ماکرو و میکرو از ویژگی های منحصر به فرد این نوع کود می باشد.