اسپیدفول بر اس پی

Speedfol B SP


اسپیدفول بر اس پی
Speedfol B SP

اسپیدفول بر اس پی تشکیل میوه و گرده افشانی را بهبود می بخشد، عملکرد را افزایش می دهد و بر کیفیت گیاه اثر مثبت دارد. بر در مراحل گلدهی و تلقیح برای گیاه ضروری است و همچنین در متابولیسم و انتقال قند، گرده افشانی و تشکیل میوه مناسب در گیاه نقش دارد. کمبود بر ممکن است به ریزش گل منجر شود.

.ُاستفاده از اسپیدفول بر تشکیل گل، میوه و عملکرد را در گیاهان گوناگون افزایش می دهد و اثر مثبتی بر کیفیت گیاه دارد

فرمول پلی برات با درصد بر بالا 17 درصد همراه با موادی که موجب افزایش حلالیت و جذب بر میشود، این کود را به منبعی ایده آل برای برآورده کردن نیاز گیاه تبدیل کرده است.

اسیدی بودن این کود باعث کاهش PH  آب های قلیایی می شود و آن را برای استفاده به همراه اکثر سموم کشاورزی به منظور اثربخشی بیشتر مناسب می سازد.

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین که باعث حداقل شدن ریسک سوختگی یا مسمومیت می شود

اسپیدفول بر برای محلول پاشی با معیارهای EUREPGAP، EPA، و BAP مطابقت دارد