حجم: 1 لیتر

ایزابیون سینجنتا

Isabion - Syngenta

برند: سینجنتاسینجنتا

دسته بندی: اسیدهای آمینه

ویژگی های محصول

ایزابیون سینجنتا
Isabion - Syngenta

ایزابیون محصولی با منشأ طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی آمینواسیدی به  دست آمده است.
این محصول می‌تواند از طریق آبیاری و یا به صورت محلول‌پاشی مورد مصرف قرار گیرد تا جانی دوباره به گیاه با تأمین متعادل اسیدهای آمینه، پپتیدها و عناصر غذایی معدنی مورد نیاز بدهد. ایزابیون مقاومت گیاه را در برابر استرس‌های محیطی افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تا گیاه حتی در مراحل بسیار حساس گل‌دهی و تشکیل میوه  بتواند مواد غذایی مورد نیاز خود را به خوبی جذب نماید.
ایزابیون همچنین با تغذیه باکتری‌ها و قارچ‌های مفید خاک باعث توسعه آنها در بخش اطراف ریشه (ریزوسفر) و ممانعت از ورود عوامل بیمارگر به اطراف ریشه می‌گردد. ایزابیون به طور هم‌زمان یک بیواستیمولانت، محافظت کننده از فرآیندهای اسمزی گیاه، یک آنتی‌اکسیدان و یک ضد استرس است.
این تلفیق هم‌زمان فعال‌کنندگی زیستی (بیواستیمولانت) و تأمین مواد غذایی مورد نیاز گیاه از طریق افزایش جذب در گیاه و مهم‌تر از همه افزایش کارایی هر عنصر غذایی در گیاه، از سوی دیگر باعث افزایش توان سیستم حفاظتی گیاه و مقاومت هر چه بیشتر  و کارآمدتر گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها می‌گردد.

مزایای ایزابیون:
- افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس‌های محیطی (سرما، گرما، خشکی، شوری، و غیره).
- کاهش تنش انتقال نشاء که دلیل اصلی کمی ریشه‌دهی و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.
- کاهش تنش استفاده از سموم و امکان گیاه‌سوزی در زمان کاربری
- افزایش گل‌دهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گل‌ها
- افزایش میزان همرسی میوه‌ها و افزایش همسانی اندازه میوه
- بهبود رنگ، طعم و شکل میوه‌ها
- پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی در گیاه
- بهبود جذب عناصر غذایی با کلات نمودن عناصر در تانک سم‌پاش و یا همراه با کوددهی از طریق آبیاری
- بهبود جابجایی عناصر غذایی در گیاه و بهبود کارایی عناصر در متابولیسم گیاه
- افزایش ریشه‌دهی و جذب بهتر عناصر غذایی از طریق ریشه
- بهبود رشد باکتری‌های مفید در خاک از طریق تغذیه آنها