اسپیدفول سیریال

Speedfol Cereal SP


اسپیدفول سیریال
Speedfol Cereal SP

اسپیدفول سیریال کودی پتاس بالا بر پایه نیترات پتاسیم است که به صورت تخصصی برای استفاده در غلات، خصوصا گندم و جو طراحی شده است. بر و روی موجود در اسپیدفول سیریال، تاتثیر بسزایی در عملکرد کمی و کیفی محصولات دارد.

محصول تخصصی برای محلول پاشی بر روی غلات

کاهش ریزش دانه و افزایش مقاومت در برابر خوابیدگی (ورس

افزایش مقاوم گیاه در برابر تنش ها، خصوصا تنش شوری و خشکی

ایجاد PH مناسب و افزایش کارایی محلول پاشی

افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه

کاملا محلول در آب بدون باقی گذاشتن هرگونه نمک نامحلول