1,500,000 ریال

سیفومیک

CIFOUMIC-Cifo

تنوع مدل

1,500,000 ریال حجم: 1 لیتر

حجم: 1 لیتر

4,500,000 ریال حجم: 3 لیتر

حجم: 3 لیتر

سیفومیک
CIFOUMIC-Cifo

ویژگی‌ها و توصیه‌ها اصلاح کننده کیفیت خاک زراعی كاهش درجه شوری خاك و متعادل نمودن pH خاك. مناسب جهت محلول‌پاشی و سیستم‌های آبیاری و بذر مال. اسید هیومیک به عنوان محرک ساقه‌ها، جوانه‌ها، برگ‌ها و میوه‌ها می‌باشد. محلول‌پاشی در ساعات خنك انجام شود و در گلخانه‌ها دز مصرف نباید از 80-50 گرم در 100 لیتر آب بیشتر شود. جهت نقل و انتقال یون فسفات در خاك و بهبود تبادل كاتیونی در خاك و بهبود جوانه‌زنی بذر و رشد ریشه و میکروارگانیسم‌های مفید خاک.

بازگشت به بالا