حجم: 1 لیتر

ازوتیم

Azoteam-Pioneers

ویژگی های محصول

ازوتیم
Azoteam-Pioneers

کاربردهای ازوتیم: افزایش درصد تشکیل میوه (فروت ست) افزایش سبزینگی و فتوسنتز کاهش سال آوری درختان میوه افزایش رشد رویشی افزایش کارایی محلولپاشی افزایش دور برداشت

بازگشت به بالا