کود مایع نوتری لیف - حاوی عصاره سیر و فلفل

garlic-pepper NUTRI-LEAF


کود مایع نوتری لیف - حاوی عصاره سیر و فلفل
garlic-pepper NUTRI-LEAF

کود مایع نوتری لیف (عصاره سیر و فلفل)
کود مایع نوتری لیف حاوی سیر و فلفل علاوه بر خاصیت تغذیه ای فوق الذکر، به دلیل وجود عصاره های سیر و فلفل دارای خاصیت دور کنندگی حشرات می باشد.
کود مایع نوتری لیف حاوی عصاره سیر و فلفل در محصولات کشاورزی به ویژه محصولاتی که مصرف خوراکی دارند مانند صیفی جات و سبزی ها و در گلخانه های گیاهان زینتی علاوه بر افزایش کمی و کیفی محصولات، بدون به جای گذاردن اثر سمی در بافتهای گیاهی و بدون هیچ اثر سوء بر محیط زیست و جانداران مفید مانند زنبور عسل کارائی بالای دارد.