وزن: 10 کیلوگرم

اورال نیترو کا

Oral NitroK-FSZ

ویژگی های محصول

اورال نیترو کا
Oral NitroK-FSZ

ازت و پتاسیم از عناصری هستند که به مقدار قابل توجهی توسط گیاه از خاک برداشت شده و بایستی در طول دوره رشد همواره به مقدار کافی از خاک در اختیار گیاه قرار گیرند. نیترات پتاسیم یک کود کاملاً محلول در آب است که می‌توان از آن در هر مرحله رشد ابتدایی گیاه تا قبل از مرحله رسیدگی محصول استفاده نمود.

بازگشت به بالا