حشره کش تیامتوکسام - لامبداسای هالوترین کاوش

Thiamethoxam - Lamabdacyhalothrin 24.7 SC - KavoshKimiaKerman


حشره کش تیامتوکسام - لامبداسای هالوترین کاوش
Thiamethoxam - Lamabdacyhalothrin 24.7 SC - KavoshKimiaKerman

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.