پروپارژیت اکسین شیمی

Propargite 57% EC-OXIN

برند: اکسین شیمیاکسین شیمی

دسته بندی: کنه کش