وزن: 1 کیلوگرم

کود آمینواسید پودری آمی تاپ

AMITOP - Datis

ویژگی های محصول

کود آمینواسید پودری آمی تاپ
AMITOP - Datis

این محصول در صورت مصرف خاکی موجب بهبود ساختمان فیزیکی و جذب بیشتر عناصر ماکرو و میکرو از خاک می‌گردد. اسید آمینه‌ها به عنوان پیش‌ساز و ترکیبات پروتئین شناخته شده‌اند و نقش مهمی در متابولیسم و رشد گیاه دارد. در شرایط تنش، سنتز آمینواسیدها در گیاهان بسیار سخت یا به طور کامل متوقف می‌شود و فقدان آمینواسید موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می‌گردد. محصول AMITOP Amino Acid با تولید هورمون و عوامل محرک رشد، افزایش و ایجاد تعادل فعالیت میکروبی در خاک، به عنوان منبع پایدار نیتروژن آلی و کلات کننده طبیعی عناصر و بهبود دهنده گرده افشانی و تشکیل و رسیدگی میوه و همچنین جذب سریع عناصر ریزمغذی از طریق غشای برگ و افزایش فتوسنتز نقش مهمی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصوا ایفا می‌کند و باعث کاهش خسارت ناشی از تنش‌های محیطی و غیرمحیطی نیز می‌شود.

بازگشت به بالا