اولتراسول ام آپی

Ultrasol MAP


اولتراسول ام آپی
Ultrasol MAP

اولتراسول ام آ پی منبع فسفر-نیتروژن با غلظت بالای فسفر می باشد که برای گیاهان در مراحل توسعه ی ریشه و استقرار ضروری است. فسفات موجود در اولتراسول ام آ پی به محلول آبکود خاصیت بافری داده و PH آن را در حدود 4.5 نگه می دارد.

ازت موجود در این کود به فرم آمونیوم است و بهتر در دسترس گیاه قرار می گیرد

قابل استفاده به همراه تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیمی

کاملا محلول در آب بدون باقی گذاشتن هرگونه نمک نامحلول

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین