1,440,000 ریال

پابرا پاورجیک

PABERA POWER Jik-TSZ

تنوع مدل

1,440,000 ریال حجم: 10 لیتر

حجم: 10 لیتر

2,210,000 ریال حجم: 20 لیتر

حجم: 20 لیتر

پابرا پاورجیک
PABERA POWER Jik-TSZ

پابرا پاورجیک كودی آلي با منشاء جانوری (مرغی) است که با عناصر درشت مغذی و ریز مغذی غني شده. این ترکیب کودی علاوه بر اثرات مفید ماده آلی در خاک، نیازهای غذایی گیاه را نیز تامین می‌کند. هیومیک اسید و فولویک اسید همراه با این کود بر اثربخشی این کود در محیط خاک مانند اصلاح بافت خاك، آزادسازی عناصرغذایی بلوکه شده خاک و جذب آسان‌تر آن‌ها، افزايش ضريب نگهداري آب در خاك، جلوگيري از آبشويي عناصر غذايي و... می‌افزاید. پابرا پاورجیک فاقد اثرات سوء کودهای آلی سنتی مانند افزايش شوري خاك، انتقال بذر علف‌هاي هرز و عوامل بيماري‌زايِ گیاهی بوده و می‌تواند جايگزين مناسبی برای آن‌ها باشد.

بازگشت به بالا