بروموپروپیلات

Bromopropylate 25% EC-kavosh

برند: کاوش کیمیای کرمانکاوش کیمیای کرمان

دسته بندی: کنه کش