پریویکور انرژی

Previcur Energy - Bayer


ويژگيهاي منحصر به فرد پريويكور انرژي :
بهترين محافظ گياه داراي دو ماده موثر و طرز تاثير متفاوت
تنها قارچكش اختصاصي براي كنترل بيماري خاكزي ( بوته ميري با قارچ عامل بيماري پيتيوم و فيتوفترا )
داراي خاصيت هم افزايي دو ماده موثر متفاوت
تحريك كننده ريشه زايي و رشد گياه
موارد ثبت در ايران :
بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) جاليز : 3 ليتر در هكتار
زمان مصرف : بعد از كاشت بذر ( 2 برگي حقيقي ) يا انتقال نشاء در اولين آبياري و تكرار آن 1 ماه بعد در صورت نياز .
پريويكور انرژي تركيب 2 ماده موثر منحصر به فرد پيشگيري كننده از بيماري است :
1. پروپاموكارب
حركت در آوند چوب ( حركت از پائين بطرف بالا در گياه )
 نفوذ در بافت گياهي
2. فوستيل
حركت سيستميكي در آوند چوب و آبكش ( حركت دو طرفه در گياه )
نفوذ در بافت گياهي
تنها قارچكش سيستميك دو طرفه
پروپاموكارب و فوستيل به عنوان جلوگيري كننده از بروز بيماري شناخته مي شوند .
قدرت پيشگيري كنندگي پروپاموكارب در تركيب با فوستيل تقثويت شده است .
پريويكور انرژي راه جديدي در پيشگيري از بروز بيماري است .
طرز تاثير پروپاموكارب :
مانع از تشكيل غشاء سلولي قارچ عامل بيماري
تاثير روي ميسيليوم ، توليد اسپور و جوانه زدن اسپور قارچ عامل بيماري
طرز تاثير فوستيل :
تاثير غيرمستقيم : (از بين بردنم مقاومت سيستميكي )
 فوستيل دفاع طبيعي گياه را تحريك مي كند .
تاثير مستقيم :
- پيشگيري از جوانه زدن اسپور ها و نفوذ داخل گياه
- معالجه كنندگي از طريق كنترل جوانه زدن و گسترش ميسيليوم
پرويكور انرژي باعث تحريك ريشه زائي ، رشد و توليد بيشتر مي شود .
1. كنترل كننده بيماري ( پيتيوم ، فيتوفتورا )2. افزايش تعداد نشاء هاي سالم
با توجه به خصوصيات دو ماده موثر موجود در پريويكور انرژي خطر بروز مقاومت به اين قارچكش بسيار ناچيز است .
اثر هم افزايي پروپاموكارب و فوستيل در پريويكور انرژي ، خواص  قارچكشي آن را افزايش داده است و آن را جهت كنترلبيماريهاي خانواده اُمايستها منحصر بفرد كرده است .
قابليت اختلاط :
محدوديت خاصي جهت اختلاط پريويكور انرژي با ساير سموم ذكر نشده است با اين وجود قبل از مصرف درسطح وسيع ، از قابليت اختلاط در سطوح كم اطمينان حاصل كنيد .