اولتراسول توت فرنگی

Ultrasol Strawberry - SQM


اولتراسول توت فرنگی به عنوان محصول تخصصی، راهی آسان جهت رفع اکثر نیازهای تغذیه ای توت فرنگی در تمام طول فصل کشت به شما ارائه می دهد.

ترکیب کامل برای استفاده در تمام طول دوره ی کشت خاکی توت فرنگی: از انتقال نشا تا برداشت

نسبت بهینه عناصر برای تامین نیازهای گیاه

نسبت بالای نیترات به آمونیوم

محصول تخصصی برای رفع اکثر نیازهای توت فرنگی

دارای عناصر ریز مغذی، علاوه بر عناصر پر مصرف

حلالیت کامل در آب بدون باقی گذاشتن هرگونه نمک نامحلول

بدون کلر، سدیم و عناصر سنگین و بدون ایجاد خطر شوری