داتیس فورنوترینت کود ویژه ازت بالا

HIGH AZOTE DATIS 4nutrient


داتیس فورنوترینت کود ویژه ازت بالا
HIGH AZOTE DATIS 4nutrient

کود ویژه ازت بالا Datis 4nutrient HIGH AZOTE

کود ویژه ازت 4nutrient High Azote موجب تامین ازت مورد نیاز گیاه به همراه سایر میکرو المنت ها گردیده و در نتیجه رشد رویشی گیاه را افزایش می دهد.
این نوع کود سبب توسعه اندام های هوایی گیاه شده است که به رشد و توسعه گیاه کمک فراوانی می کند.