قارچ کش پروپاموکارب هیدروکلراید - فوزتیل آلومینیوم کاوش

Propamocarb Hydrochloride - Fosetyl-Aluminum 84SL - KavoshKimiaKerman


قارچ کش پروپاموکارب هیدروکلراید - فوزتیل آلومینیوم کاوش
Propamocarb Hydrochloride - Fosetyl-Aluminum 84SL - KavoshKimiaKerman

قارچ‌کش تماسی و سیستمیک با خاصیت حفاظتی و معالجه کنندگی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.