کود دیسپر کلروفیل جی اس

Disper Chlorophyl GS - Datis


کود دیسپر کلروفیل جی اس
Disper Chlorophyl GS - Datis

میزان و روش استفاده

این کود برای تمامی شرایط تاخیر در رشد گیاه و استرس های محیطی مانند: سرما، یخبندان، تگرگ، گرمای شدید، کاربرد نادرست کود توصیه می گردد. DISPER Chlorophyl GS برای احیای گیاه و متعادل کردن متابولیک در تمامی گیاهان طراحی شده است.
همچنین استفاده از این کود در مراحل ابتدایی رشد ( سبز شدن دانه، گل دهی، جوانه زنی و … ) تا مراحل بعدی رشد ترصیه می گردد.

میزان مصرف

برگپاشی
3/0 تا 5/0 گرم در لیتر آب. هر 7 تا 15 روز یکبار بسته به مرحله رشد گیاه و شرایط و پاسخ گیاه تکرار شود. در شرایط استرس حاد به میزان 75/0 گرم در لیتر استفاده گردد.

همراه با آب آبیاری
به میزان 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار استفاده گردد. هر 7 تا 12 روز یکبار از مرحله ابتدایی رشد استفاده گردد. احیای رنگ سبز برگها پس از استفاده از کود نشاندهندۀ تاثیر کود می باشد.

* دز مصرف و میزان تکرار در هر بار مصرف با بخش فنی هماهنگ شود.

* توصیه می شود که پس ا زهر بار مصرف درب بسته بندی بسته شود.