ابرون

O.b.e.r.o.n - Bayer


حشره كش و كنه كش جديد ابرون سوسپانسيون 240 توسط موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور عليه آفت عسلك و مگس سفيد جاليز ودر مراحل فعال ( تخم و پوره هاي جوان ) مورد تاَييد و ثبت قرار گرفته است .

خواص بيولوژيكي :

ابرون با ماده موَثر اسپيرومسيفن يك حشره كش و كنه كش تماسي جديد بوده كه بوسيله شركت باير كراپ ساينس ساخته شده است . اسپيرومسيفن از گروه جديد شيميايي بنام اسيد تترونيك مي باشد .

نحوه تاَثير :

ابرون داراي نحوه تاَثير جديد و متفاوت بوده كه موجب جلوگيري از ساخته شدن چربي در بدن حشره يا كنه مي گردد.

به علت نحوه ي تاثير متفاوت با ساير آفت كشهاي رايج و نيز عدم مقاومت حشرات و كنه ها در مقابل اين سم موجب گرديده تا اسپيرومسيفن يك حشره كش و كنه كش مناسبي باش.

براي كنترل آفت مگس سفيد يا عسلك و كنه ها در برنامه مديريت مقاومت ابرون روي مراحل فعال ( تخم و پوره هاي جوان ) موثر مي باشد . ابرون موجب كاهش تخم گذاري آفت و نيز كاهش تفريخ ( بازشدن ) تخم مي گردد .

موارد مصرف :

ابرون در سراسر جهان روي سبزيجات و جاليز درختان ميوه ، ذرت ، لوبيا ، چاي و تعدادي از گياهان زينتي مصرف مي شود . ابرون بخوبي با گياهان فوق سازگاري دارد و داراي تاثير خوب تا عالي عليه آفت مگس سفيد يا عسلك است .

موارد عدم مصرف :

از مصرف ابرون جز درموارد ذكرشده فوق خودداري شود .

زمان مصرف :

به محض مشاهده اولين آلودگي قبل از تشكيل جمعيت عسلك و قبل از تغيير رنگ و يا خسارت برگ .

مقدار مصرف :

4/. ليتر در هكتارعليه پوره سن يك ، تا دو نوبت در سال .

مديريت كاربرد آفت كشها :

بعلت خاصيت تماسي ابرون دقت شود در موقع سمپاشي زير و روي برگ ها بطور يكنواخت و كامل با محلول سم پوشيده شده باشد . جهت اخذ نتيجه مطلوب از سم ابرون و جلوگيري از بوجود آمدن گونه هاي مقاوم آفت ، اين سم بايد در دزهاي توصيه شده و در زمان مناسب با مقدار كافي و مناسب آب مصرف گردد . حشره كش ابرون روي پوره سن يك تاثير دارد ولي روي حشرات بالغ عملاَ بي تاثير است .

حداكثر استفاده از اين سم دو بار در يك فصل زراعي و در تركيب با سموم ديگر كه در برنامه تناوب سمپاشي بوده و نحوه ي تاثير متفاوتي دارند مي باشد . فاصله دو سمپاشي از هم 7 تا 10 روز مي باشد .

حشره كش ابرون در مديريت مقاومت سفيد بالك ها بصورت مخلوط يا متناوب يا ساير حشره كش ها استفاده شود . جهت جلوگيري ازبروز پديده مقاومت درآفت از تكرار زياد سمپاشي با يك نوع سم خودداري و سعي شود از سمومي كه نحوه ي تاثير متفاوت دارند در طول برنامه سمپاشي به صورت متناوب استفاده شوند . از مصرف ابرون ازطريق سيستم آبياري قطره اي خودداري شود .

با توجه به اينكه پوره هاي عسلك زماني كه در گياه مستقر شدند حركت نمي كنند ، بنابراين در روزهاي اول بعد از سمپاشي تشخيص پوره هاي مرده و زنده مشكل مي باشد . بنابراين جهت نمونه برداري براي تشخيص پوره هاي مرده بهترين زمان 3 تا 7 روز بعد از سمپاشي است يعني زماني كه پوره هاي مرده به زمين مي افتند و پوره هاي زنده چسبيده به گياه باقي مي مانند . معمولاَ در اين فاصله زماني تاثير ابرون را مي توان ديد .

ابرون در برنامه مديريت مقاومت و مبارزه تلفيقي مناسب مي باشد .

ابرون اگرصحيح مصرف شود در مقايسه با ساير سموم رايج از سطح كنترل و دوام اثر خوبي برخوردار خواهد بود .

دوره كارنس : دوره احتياط يا انتظار ، از آخرين سمپاشي تا برداشت محصول 3 روز مي باشد .

احتياطات لازم :

دام و طيور را قبل از سمپاشي از محل دور نماييد و از چراي دام در نواحي تازه سمپاشي شده جلوگيري كنيد . عدم مصرف صحيح سم موجب آسيب به سلامتي مي گردد .

توجه : قبل از اقدام به سمپاشي دستورالعمل هاي ارائه شده در برچسب و بروشورهاي سم را دقيقاَ مطالعه و رعايت فرمائيد ، درغير اينصورت هرگونه خسارت احتمالي در اثر عدم مصرف صحيح و يا انبارداري نامناسب به عهده مصرف كننده مي باشد . درصورت هرگونه سوَال با شركت باير پارسيان درتهران يا كارشناسان فني كشاورزي اين شركت مستقر در استانها تماس حاصل فرمائيد .

مصرف سم بايد با نظر متخصصين گياهپزشك انجام گيرد .


Read more at http://www.taranomesabz.com//?fa/pages/2/87/سموم-بایر-آلمان.html#vo6Al0p1UXswigop.99