مولیبدنیوم میکس

MOLYBDENUM MIX-Manvert

برند: مانورتمانورت

دسته بندی: اسیدهای آمینه


مولیبدنیوم میکس
MOLYBDENUM MIX-Manvert

ویژگی ها:

اگر از این کود به عنوان محلول پاشی استفاده میکنید توصیه می شود در زمان هایی که رطوبت نسبی بالا است پشت برگ ها هم محلول پاشی نمایید

مولیبدن میکس منورت یک کود نیتروژن فسفره(NP) است که با مولیبدن و اسیدهای آمینه غنی شده است.این کود همچنین بر روی محصولاتی که نیاز بالا به مولیبدن دارند بسیار موثر می باشد. مولیبدن همچنین برای تثبیت نیتروژن در گره های ریشه،متابولیسم نیتروژن در گیاه به خصوص سنتز آنزیم ها و اسیدهای آمینه ضروری می باشد.

مولیبدن میکس منورت قابلیت جذب هم از طریق ریشه و هم از طریق روزنه های برگ را دارد.این کود دارای اسیدهای آمینه بوده که موجب بهبود جذب کود توسط گیاه می شوند.همچنین قابلیت کاربرد همزمان با سموم،پس از انجام تست سازگاری ،را دارا می باشد. در صورت اختلاط ترتیب اختلاط به شرح زیر می باشد1)آب2)مولیبدن میکس منورت3)ترکیب مجاز