بیومین مس

Biomin Copper-L-Bazargankala

برند: بازارگان کالابازارگان کالا

دسته بندی: کلات آلی
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌ توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید و یا از گزینه اطلاع به من از موجود شدن کالا با خبر شوید.
موجود شد ، خبرم کن

بیومین مس
Biomin Copper-L-Bazargankala

اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻼت ﺳﺎزى ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻐﺬى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢ را ﻓﻌﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﯾﻮﻧﻬﺎى ﻣﺲ در ﺧﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده آﻟﻰ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺲ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻤﮏ در ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.  ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻪ ﯾﺎري ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﯾﻦ <راﻧﺪﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼﺗﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ <ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻓﻊ ﺳـــﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـــﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮاردارد  <ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓ ﮔﯿﺮى ﻣﺤﺼﻮل < از ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ در درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻫﺴﺘﻪ   دار ﺧﻮددارى ﺷﻮد.  

بازگشت به بالا