حجم: 1 لیتر

بیومین مس

Biomin Copper-L-Bazargankala

برند: بازارگان کالابازارگان کالا

دسته بندی: کلات آلی

ویژگی های محصول

محصولات مرتبط

بیومین مس
Biomin Copper-L-Bazargankala

اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﮔﻼﯾﺴﯿﻦ رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻼت ﺳﺎزى ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰ ﻣﻐﺬى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢ را ﻓﻌﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﯾﻮﻧﻬﺎى ﻣﺲ در ﺧﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده آﻟﻰ ﻣﺘﺼﻞ اﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺲ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻤﮏ در ﺳﻨﺘﺰ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ و در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻨﻔﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

 ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻪ ﯾﺎري ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﯾﻦ

<راﻧﺪﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼﺗﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ

<ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻓﻊ ﺳـــﺮﯾﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـــﻪ ﮔﯿﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮاردارد 

<ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻧﮓ ﮔﯿﺮى ﻣﺤﺼﻮل

< از ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻰ در درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻫﺴﺘﻪ   دار ﺧﻮددارى ﺷﻮد.

 

بازگشت به بالا