اولتراسول کلمگ

Ultrasol Calmag


اولتراسول کلمگ
Ultrasol Calmag

اولتراسول کلمگ، نیترات منیزیم- کلسیم محلول در آب می باشد. این محصول از سه عنصر غذایی مورد نیاز در ساختمان گیاه تشکیل شده و موجب افزایش ظرفیت فتوسنتز و افزایش سطح برگ در دوره رویشی گیاه می شود.  اولتراسول کلمگ به دلیل هم افزایی مثبت میان سه عنصر کلسیم، منیزیم و نیتروژن اثر خود را به سرعت در گیاه نشان می دهد.

دارای ازت به فرم نیترات که بهترین منبع تامین نیتروژن برای گیاه بوده و جذب عناصر پتاسیم، کلسیم و منیزیم را افزایش می دهد.

کاربرد آسان هنگامی که دو عنصر کلسیم و منیزیم مورد نیاز است

استفاده از اولتراسول کلمگ شرایط خاک را خصوصا در خاک های قلیایی و شور بهبود می بخشد.

تامین کلسیم و منیزیم گیاه بدون افزودن سولفات و کلر به خاک

کاملا محلول در آب بدون باقی گذاشتن هرگونه نمک نامحلول

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین