بیومین 235

Biomin 235-Bazargankala

برند: بازارگان کالابازارگان کالا

دسته بندی: کلات آلی
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می‌ توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید و یا از گزینه اطلاع به من از موجود شدن کالا با خبر شوید.
موجود شد ، خبرم کن

بیومین 235
Biomin 235-Bazargankala

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺭﻭﻯ، ﺑﺮ ﻭ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪﻥ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻰ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ        ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﻭﻯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﻳﺰﻣﻐﺬﻯ ﻭ ﻛﻼ ﺕﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﻼﺕ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  235ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﻟﻜﻮﻝ ﺧﻴﻠﻰ ﺭﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬﺏ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﻳﺰﻣﻐﺬﻯ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻴﺎﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻯ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺭﻓﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺸﻬﺎﻱ   ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ < ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺗﻬﺎﻱ ﺗﻨﺶ ﺯﺍ < ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﺭﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﻧﮓ، ﻣﺰﻩ، ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ دارای تاییدیه OMRI ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ  

بازگشت به بالا