دیسپر آلگوم جی اس

DISPER ALGHUM GS


دیسپر آلگوم جی اس
DISPER ALGHUM GS

میزان و روش استفاده

استفاده از این کود قبل از گلدهی برای گیاهان باغی، چوبی و گیاهان زینتی مهم است. این محصول جهت مصرف قبل از مرحله گلدهی و همچنین گیاهانی که تحت استرس قرار گرفته اند می باشد.

میزان مصرف

محلولپاشی
50 تا 200 گرم در 100 لیتر آب، تکرار به میزان 1 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار.

همراه با آب آبیاری
1 تا 2 کیلوگرم در هکتار، تکرار 2 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار.