سیوانتو

Sivanto - Bayer


سیوانتو حشره کشی با خاصیت سیستمیکی و تماسی حاوی ۲۰۰گرو در لیتر ماده موثره فلوپیرادیفورون از گروه شیمیایی جدید بوتنولید می باشد. ماده موثر سیوانتو باعث ایجاد اختلال در سیستم اعصاب مرکزی شده و باعث مرگ آفات می گردد.سیوانتو پس از سمپاشی جذب شاخه  و برگها می گردد و در آوندهای چوب و آبکش حرکت می کند(حرکت یکطرفه) و به دلیل خاصیت عبور از برگ، حشراتی را که از قسمت زیرین برگها تغذیه می کنند را نیز از بین می برد.

مدیریت کاربرد:

بهترین زمان مصرف سیوانتو علیه زنجرک خرما در نسل اول(اواخر اردیبهشت تا اوائل خرداد) در زمان تشکیل میوه (فندقی شدن) و درر صورت نیاز به تکرار سمپاشی، در نسل دوم بعد  از برداشت خرما بصورت سمپاشی شاخه وو برگها توصیه می گردد.

سیوانتو تمام مراحل زندگی آفات مکنده (بالغ و پوره) را به خوبی کنترل می نماید. پوشش مناسب شاخ و برگ درختان در زمان سمپاشی الزامی است.

بهترین زمان مصرف سیوانتو برای کنترل سفید بالک در سبزیجات، ابتدای آلودگی و هم زمان با ظهور پوره های سنین اولیه سفیدبالک می باشد.سیوانتوو علاوه بر ویژگی های منحصر به فرد در کنترل آفات در زنجیره غذایی (تولید محصول سالم با حداقل باقیمانده سم) نیز نقش مهمی ایفا می کند

مزایای سیوانتو

کنترل سریع آفات

ایمن برای حشرات مفید

کنترل کننده ناقلین بیماری های ویروسی

زمان سمپاشی قابل انعطاف، حتی در زمان گلدهی

کنترل آفات مقاوم به سایر حشره کشها با گروه شیمیایی جدید

دوره کارنس

دوره کارنس سیوانتو در سبزی و صیفی ۳ روز می باشد.

دوز مصرف:

۰٫۵لیتر در هزار جهت کنترل زنجرک خرما