1,150,000 ریال

کود داتیس فورنوترینت گوگرد مایع

DATIS 4NUTRIENT LIQUID SULFUR

تنوع مدل

1,150,000 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

2,200,000 ریال حجم: 10 لیتر

حجم: 10 لیتر

4,000,000 ریال حجم: 20 لیتر

حجم: 20 لیتر

کود داتیس فورنوترینت گوگرد مایع
DATIS 4NUTRIENT LIQUID SULFUR

کود داتیس فورنوترینت گوگرد مایع  DATIS 4NUTRIENT LIQUID SULFUR 

کود ویژه گوگرد مایع در مقدار کم سطح زیادی از زمین زراعی را پوشش می دهد و دارای توزیع بهتری نسبت به انواع پودری گوگرد می باشد. این کود به راحتی در اعماق ریشه جذب شده و موجب اصلاح خاکهای قلیایی و افزایش جذب عناصر ریز مغذی می گردد. این محصول موجب ایجاد طعم و رنگ بهتر در محصول می گردد.