حجم: 1 لیتر

بیوفرت

Biofert-Bazargankala

ویژگی های محصول

بیوفرت
Biofert-Bazargankala

ترکیب فوق العاده محرک رشد و ضدتنش

جهت گلدهی بیشتر

جلوگیری از ریزش گل

افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی

کمک موثر به تلقیح و تشکیل میوه