سایپرمترین 40%

Cypermethrin EC 40%-Behavar

برند: بهاور شیمیبهاور شیمی

دسته بندی: حشره کش